OPŁATY

 

 

Do­ko­na­nie każ­dej czyn­no­ści no­ta­rial­nej na­le­ży po­prze­dzić za­się­gnię­ciem w na­szej kan­ce­la­rii bez­płat­nej in­for­ma­cji w celu in­dy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia z no­ta­riu­szem for­my czyn­no­ści, uzy­ska­nia wy­ka­zu ko­niecz­nych do­ku­men­tó­w oraz usta­le­nia kosz­tó­w zwią­za­nych z czyn­no­ścią­.

 

Numer rachunku bankowego BPSSA I Oddział we Wrocławiu:

29 1930 1073 2210 0267 1648 0001

Numer rachunku depozytowego BPSSA I Oddział we Wrocławiu:

02 1930 1073 2210 0267 1648 0002

TAKSA NOTARIALNA

OPŁATY SADOWE

PODATKI

Sposób liczenia:

 

 • maksymalnej stawki od wartości:

 

 • do 3 000 zł – 100 zł,
 •  
 • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł,
 •  
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 •  
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 •  
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 •  
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 •  
 • powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż

                                        10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami

                                         zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy

                                         z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej

                                         niż 7 500 zł.

 

 

 • 1/2 maksymalnej stawki od wartości:

 

 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 • umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
 • przebieg licytacji lub przetargu,
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej(depozyt notarialny),
 • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi  do    I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 • umowę deweloperską,
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 • umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

 

 

 

 • 1/4 maksymalnej stawki od wartości:

 

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 • losowanie nagrody,
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

 

 

 • 1/10 maksymalnej stawki od wartości:

 

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

W sytuacji, gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, Notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa powyżej podlega opłacie sądowej, Notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu.

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – dokument w formacie PDF.

 

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz jako płatnik obliczy należny podatek, pobierze go od podatnika i w ustawowym terminie wpłaci go na rachunek właściwego organu podatkowego. Notariusz, który nie wykonał obowiązków związanych z poborem i odprowadzeniem należnych podatków, za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony – odpowiada całym swoim majątkiem.

 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - dokument w formacie pdf

 

Ustawa z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn - dokument w formacie PDF.

 

50-155 WROCŁAW

ul. Purkyniego 1 lok. 311/p>

 

Tel./Fax: 71/ 781 68 90

Tel. kom: 505 044 689

kancelaria@notariusz-wr.pl

 

NIP: 898 105 1247

© 2015 Kancelaria Notarialna Maciej Marszał - Notariusz