OPŁATY / TAKSA NOTARIALNA


Taksę notarialną (opłatę za usługę notariusza) z tytułu dokonania określonej czynności notarialnej, która ustalana jest indywidualnie z notariuszem zależy od stopnia skomplikowania danej czynności notarialnej oraz czasem niezbędnym do jej realizacji.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia notariusza regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksę notarialną należy każdorazowo powiększyć o podatek od towarów i usług według stawki 23%,


Do­ko­na­nie każ­dej czyn­no­ści no­ta­rial­nej na­le­ży po­prze­dzić za­się­gnię­ciem w na­szej kan­ce­la­rii bez­płat­nej in­for­ma­cji w celu in­dy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia z no­ta­riu­szem for­my czyn­no­ści, uzy­ska­nia wy­ka­zu ko­niecz­nych do­ku­men­tó­w oraz usta­le­nia kosz­tó­w zwią­za­nych z czyn­no­ścią­.

 

Numer rachunku bankowego BPSSA I Oddział we Wrocławiu:

29 1930 1073 2210 0267 1648 0001

Numer rachunku depozytowego BPSSA I Oddział we Wrocławiu:

02 1930 1073 2210 0267 1648 0002

 50-155 WROCŁAW

ul. Purkyniego 1 lok. 4

 

Tel./Fax: 71/ 781 68 90

Tel. kom: 505 044 689

kancelaria@notariusz-wr.pl

 

NIP: 898 105 1247

© 2015 Kancelaria Notarialna prof. dr hab. Maciej Marszał - Notariusz