DOKUMENTY

 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY ZBYCIA LOKALU MIESZKALNEGO LUB LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU NIŻ MIESZKALNE (POTOCZNIE 'LOKALE HIPOTECZNE")

   

  • tytuł własności (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu lub inne),

   

  • aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, bądź numer księgi wieczystej,

   

  • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

   

  • zaświadczenie wydane przez Wspólnotę Mieszkaniową Budynku stwierdzające brak zadłużenia z tytułu kosztów eksploatacyjnych lokalu,

   

  • świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu (w przypadku lokali w budynkach przyjętych do użytkowania przed 01 stycznia 2009 roku – dokument wymagany wyłącznie na życzenie Kupujących, zaś w przypadku lokali w budynkach przyjętych do użytkowania po 1 stycznia 2009 roku – dokument bezwzględnie wymagany);

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.

   

   

 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO LUB NIEMIESZKALNEGO

   

  • zaświadczenie ze Spółdzielni (wskazujące komu dane prawo przysługuje i na jakiej podstawie, a nadto obejmujące informacje dotyczące członkostwa w Spółdzielni, opisujące położenie i powierzchnię lokalu, ilość pomieszczeń w lokalu, numer księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub informacje o braku założenia księgi dla tego prawa, numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której usytuowany jest budynek, w którym znajduje się lokal, ewentualne zaległości z tytułu opłat należnych na rzecz Spółdzielni, pełna nazwa i adres Spółdzielni),

   

  • tytuł prawny do lokalu (np. przydział, umowa pisemna o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),

   

  • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona), bądź numer księgi wieczystej,

   

  • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

   

  • świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu (w przypadku lokali w budynkach przyjętych do użytkowania przed 01 stycznia 2009 roku – dokument wymagany wyłącznie na życzenie Kupujących, zaś w przypadku lokali w budynkach przyjętych do użytkowania po 01 stycznia 2009 roku – dokument bezwzględnie wymagany);

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.
 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA YMOWY ZBYCIA NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

   

  • tytuł własności (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi, prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia lub inne),

   

  •  aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer księgi wieczystej,

   

  •  zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość (wydawane w Urzędzie Miasta, bądź Gminy miejsca położenia nieruchomości),

   

  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, bądź pozwolenia na budowę (jeżeli były wydane),

   

  • wypis z rejestru gruntów z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, (w niektórych przypadkach niezbędnym dokumentem będzie także wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” – konieczne wcześniejsze uzgodnienie z Notariuszem, bądź pracownikiem Kancelarii Notarialnej, czy dokument ten wymagany będzie do sporządzenia danej czynności;)

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.

   

 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY ZBYCIA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

   

  • tytuł własności (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi, prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia lub inne),

   

  • aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer księgi wieczystej,

   

  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu dla terenu,

            na którym znajduje się zbywana nieruchomość (wydawane w Urzędzie Miasta,

            bądź Gminy miejsca położenia nieruchomości),

   

  • wypis z rejestru gruntów z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,

   

  • w niektórych przypadkach także wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” – konieczne wcześniejsze uzgodnienie z Notariuszem, bądź pracownikiem Kancelarii Notarialnej,

           czy dokument ten wymagany będzie sporządzenia danej czynności,

   

  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, bądź pozwolenie na budowę (jeżeli były wydane),

   

  • w niektórych przypadkach także dokumenty dotyczące budynku (np. dokument dotyczący przyjęcia budynku do użytkowania),

   

  • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (w przypadku budynków przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2009 roku – dokument wymagany wyłącznie na życzenie Kupujących, zaś w przypadku budynków przyjętych do użytkowania po 1 stycznia 2009 roku – dokument bezwzględnie wymagany),

   

  • zaświadczenie stwierdzające, że w budynku mieszkalnym znajdującym się                              na nieruchomości nikt nie jest zameldowany.

   

   

  Jeżeli działki gruntu wchodzące w skład zbywanej nieruchomości (zarówno zabudowanej jak i niezabudowanej) uległy podziałowi geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej, poza dokumentami opisanymi powyżej konieczne jest nadto przedłożenie:

   

  • ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,

   

  • wyrys z mapy ewidencyjnej dla każdej z działek powstałych w wyniku podziału,

            z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu

           w księdze wieczystej”,

   

  • wypis/wypisy z rejestru gruntów dla każdej z działek powstałych w wyniku podziału                 z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”).

   

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.

 •  

  OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI

   

  • aktualny odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź numer księgi wieczystej,

   

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do obciążanej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu, zaświadczenie ze spółdzielni),

   

  • umowa kredytowa lub inna umowa stwierdzająca powstanie wierzytelności pieniężnej (np. umowa pożyczki, poręczenia, umowa o współpracę),

   

  • oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki wydane w trybie art. 95 Prawa bankowego – w przypadku kredytu udzielanego przez Bank;

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.

   

 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTANOWIENIA INNYCH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH (NP. SŁUŻEBNOŚCI LUB PRAWA UŻYTKOWANIA)

   

  • aktualny odpis księgi wieczystej zarówno dla obciążanej nieruchomości, jak i dla nieruchomości władnącej (dla której ma być ustanawiana służebność),

   

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do obciążanej nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu),

   

  • treść służebności lub prawa użytkowania,

   

  • w przypadku służebności przesyłu lub prawa użytkowania – dane podmiotu (np. operatora/dostawcy mediów), na rzecz którego ma być ustanowiona służebność przesyłu lub prawo użytkowania.

   

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.

   

 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO  SPORZĄDZENIA AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

   

  • akt zgonu spadkodawcy i zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej (zaświadczenie wydawane jest przez Urząd Miasta, bądź Gminy – Wydział Meldunkowy ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej),

   

  • testament spadkodawcy – jeżeli został sporządzony,

   

  • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców (tj. odpisy aktów urodzenia lub aktów małżeństwa w przypadku kobiet zamężnych i w przypadku małżonka spadkodawcy),

   

  • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji, bądź odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – jeżeli spadkodawca był rozwiedziony lub pozostawał w separacji.

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.

   

 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO  SPORZĄDZENIA UMOWY MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ

   

  • odpis aktu małżeństwa

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.
 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO  SPORZĄDZENIA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO

   

  • w zależności od przedmiotu podziału majątku – niezbędne jest przedłożenie dokumentów wymaganych do zbycia danego składnika majątku, opisanych powyżej (np. dla zbycia lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nieruchomości),

   

  • odpis aktu małżeństwa;

   

  • wypis aktu notarialnego umowy rozdzielności majątkowej (jeżeli podział następuje po ustaniu wspólności ustawowej w trakcie małżeństwa),

   

  • prawomocny wyrok orzekający rozwód małżeństwa (jeżeli podział następuje po ustaniu małżeństwa)

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.

   

 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO  SPORZĄDZENIA UMOWY SPÓŁKI Z o.o.

   

  • dane wspólników,

   

  • projekt umowy spółki lub podstawowe jej postanowienia (tj. firma spółki, miejscowość, w której będzie mieściła się siedziba Spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, łączna liczba udziałów i wartość nominalna jednego udziału, ilość udziałów posiadanych przez każdego ze wspólników i sposób ich pokrycia, opis raportu – jeżeli wspólnik wnosi wkład niepieniężny, czas trwania spółki, przedmiot działalności według PKD, sposób reprezentacji Spółki, dane członków zarządu).

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.
 •  

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO  SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU ZGROMADZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

   

  • odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki lub innego właściwego rejestru (aktualny bądź pełny),

   

  • ostatni tekst jednolity umowy bądź statutu spółki,

   

  • porządek obrad zgromadzenia,

   

  • treść projektowanych uchwał,

   

  • wskazanie osoby przewodniczącej zgromadzeniu.

   

   

   

  INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ:

   

  • przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, a zatem konieczne jest okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,

   

  • w niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych (aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu), jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,

   

  • przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.

   

50-155 WROCŁAW

ul. Purkyniego 1 lok. 4

 

Tel./Fax: 71/ 781 68 90

Tel. kom: 505 044 689

kancelaria@notariusz-wr.pl

 

NIP: 898 105 1247

© 2015 Kancelaria Notarialna prof. dr hab. Maciej Marszał - Notariusz